1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Управління самоврядного контролю Департаменту комунальних ресурсів (надалі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (надалі – Департамент) без права юридичної особи.

1.2.Управління є підзвітним, підконтрольним і підпорядкованим директору Департаменту.

1.3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент та цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4.Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування та діють відповідно до посадових інструкцій.

1.5.Управління є відповідальним за виконання частини повноважень Департаменту, визначених цим Положенням.

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 дотримання юридичними та фізичними особами вимог законодавства та умов цивільно-правових договорів (угод) щодо використання комунальних ресурсів, а саме: земель комунальної власності та об’єктів комунального майна м.Івано-Франківська;

2.1.2 виявлення фактів використання комунальних ресурсів без правовстановлюючих документів; 

2.1.3 моніторинг своєчасності та повноти сплати за використання комунальних ресурсів, вжиття заходів щодо відшкодування збитків, завданих територіальній громаді міста внаслідок порушень законодавства;

2.1.4 надання пропозицій щодо збільшення надходжень до міського бюджету від використання комунальних ресурсів.

2.2 Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

- здійснює самоврядний контроль за використанням, збереженням та охороною земель у відповідності до встановленого порядку;

здійснює контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами умов укладених цивільно-правових договорів (угод) з використання (відчуження) об’єктів комунального майна міста;

здійснює збір, зведення та аналіз інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням та охороною комунальних ресурсів;

виявляє самовільно зайняті комунальні ресурси, що використовуються не за цільовим призначенням, не використовуються чи використовуються без правовстановлюючих документів;

проводить обстеження (із застосуванням звукозапису, фото- і відео зйомки, як допоміжного засобу) комунальних ресурсів із складанням відповідних документів;

здійснює визначення розміру та вживає в межах своєї компетенції заходи для відшкодування територіальній громаді міста збитків, заподіяних внаслідок неправомірного використання земель комунальної власності міста;

вживає в межах своєї компетенції заходи для усунення фізичними та юридичними особами порушень використання об’єктів комунальної власності, а також порушень земельного законодавства, які були виявлені при здійсненні самоврядного контролю;

здійснює в межах своєї компетенції претензійно-позовну роботу щодо фізичних та юридичних осіб, які неправомірно використовують об’єкти комунального майна міста;

здійснює роботу з питань, пов’язаних із списанням наявної заборгованості, що рахується за фізичними та юридичними особами, за оренду об’єктів комунального майна міста;

здійснює підготовку для розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради та сесії міської ради (за потреби) пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) використання земель комунальної власності міста фізичними та юридичними особами у разі порушення ними вимог законодавства та договірних відносин;

забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету та міської ради з питань, які відносяться до компетенції Управління;

розглядає заяви, скарги та інші звернення юридичних і фізичних осіб з питань, що стосуються законності та ефективності використання комунальних ресурсів, та готує відповіді на них;

виконує інші доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та директора Департаменту з питань, що відносяться до компетенції Управління;

- за потреби представляє Департамент у судах.

 

3 ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 

         3.1 Управління має право:

- отримувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших департаментів, управлінь, відділів міської ради, фізичних та юридичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати у встановленому порядку спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, засіданнях депутатських комісій та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2 Управління користується також іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

 

4 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

4.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

4.2 Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору Департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

4.3 До складу Управління входять такі відділи:

-   відділ контролю земельних відносин;

-   відділ контролю комунального майна.

4.4 Начальники відділів та інші працівники призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за поданням начальника Управління та погодженням директора Департаменту.

4.5 Начальники відділів безпосередньо підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління.

4.6 Начальник відділу контролю майна за посадою є заступником начальника Управління та виконує обов’язки начальника Управління у разі відсутності останнього.

4.7 Безпосередні повноваження відділів та порядок їх діяльності визначаються окремими положеннями, які затверджуються директором Департаменту.

4.8 Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;

організовує і контролює роботу відділів Управління, розподіляє посадові обов’язки між працівниками, визначає міру відповідальності начальників відділів;

організовує своєчасний та якісний розгляд спеціалістами Управління звернень органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ, громадян з питань, що належать до компетенції Управління.

вносить на розгляд директора Департаменту пропозиції щодо структури та штату Управління, подає пропозиції директору Департаменту щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, заохочення та накладення стягнень, аналізує результати роботи працівників і вживає заходи щодо підвищення їх ділової кваліфікації, розробляє та вносить пропозиції до положень про відділи Управління та посадових інструкцій працівників Управління;

забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

забезпечує взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами Департаменту та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління;

-звітує про роботу Управління перед директором Департаменту, виконавчим комітетом та міською радою;

здійснює особистий прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій у визначений час;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

 

5 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1 Посадові особи Управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

5.2 Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.